birini tepeden tırnağa incelemek
  1. Fiil to put someone through a searching examination